Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten van B& Familierecht Advocatuur & Mediation, hierna te noemen B&. Onder B& wordt verstaan het kantoor alsmede een of meerdere advocaten en/of medewerkers die onder deze naam werkzaam zijn.

Opdracht
2. Alle werkzaamheden door B& worden uitgevoerd op basis van een overeenkomst van opdracht. Een opdracht is door B& niet eerder aanvaard dan na schriftelijke bevestiging hiervan aan de opdrachtgever.
3. De overeenkomst van opdracht wordt gesloten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Opdrachtnemer is mr. A.S. Bakker. De toepasselijkheid van de artt. 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW wordt uitgesloten. Een opdracht leidt nimmer tot een resultaatsverbintenis. Er is altijd sprake van een inspanningsverbintenis.

Uitvoering werkzaamheden
4. B& zal de aan de opdracht verbonden werkzaamheden naar beste kunnen uitvoeren. De opdrachtgever zal steeds op de hoogte gehouden worden van de voortgang van de opdracht en de aan de opdracht verbonden kosten.
5. B& kan in verband met de uitvoering van de opdracht derden inschakelen indien dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, zoals bijvoorbeeld een deurwaarder of een vertaler.
6. De opdrachtgever dient voor een correcte uitvoering van de opdracht alle relevante of door B& opgevraagde gegevens en informatie met betrekking tot die opdracht te verstrekken aan B&. De opdrachtgever staat in voor de juistheid van de door of namens hem verstrekte gegevens en informatie.
7. Zowel B& als de opdrachtgever hebben het recht op ieder moment de overeenkomst van opdracht tussentijds te beëindigen.

Honorarium en kosten
8. B& brengt voor de uitvoering van haar werkzaamheden een uurtarief in rekening. Per opdracht zal met de opdrachtgever schriftelijk een uurtarief worden overeengekomen. De hoogte van dit uurtarief zal onder meer afhankelijk zijn van aard, het belang en de spoedeisendheid van de zaak. Indien niet uitdrukkelijk een uurtarief wordt overeengekomen bedraagt het uurtarief € 210,- per uur exclusief BTW. Het uurtarief kan door B& periodiek worden verhoogd. B& zal de opdrachtgever hier vooraf schriftelijk van op de hoogte stellen.
9. Voor de pakketten geldt een vast tarief, en is geen uurtarief van toepassing tenzij uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen.
10. Indien ten behoeve van de opdrachtgever gefinancierde rechtsbijstand is aangevraagd (toevoeging) bij de Raad voor Rechtsbijstand dan is geen uurtarief of pakketprijs van toepassing, mits de Raad voor Rechtsbijstand de aangevraagde toevoeging ook daadwerkelijk verstrekt en de verstrekte toevoeging in een later stadium niet wordt ingetrokken/herroepen.
11. De opdrachtgever dient zich er van bewust te zijn dat een door de Raad voor Rechtsbijstand verstrekte toevoeging na afloop van een zaak onder meer kan worden ingetrokken indien de opdrachtgever met de zaak een financieel resultaat heeft behaald dat boven de door de Raad voor Rechtsbijstand gestelde grenzen ligt. In dat geval ontvangt de opdrachtgever na intrekking van de toevoeging alsnog een factuur van B& ter hoogte van het aantal bestede uren tegen het uurtarief als genoemd in punt 8 van deze algemene voorwaarden, danwel een factuur ter hoogte van de van toepassing zijnde pakketprijs.

Betaling, opschorting, rente en incasso
12. Door B& verzonden facturen dienen binnen veertien (14) dagen na verzending daarvan te worden voldaan door de opdrachtgever. De facturen welk betrekking hebben op een pakket dienen te worden voldaan voor het moment van indiening van het verzoekschrift.
13. Indien de opdrachtgever de verzonden factuur geheel of gedeeltelijk betwist, dan dient de opdrachtgever dit op straffe van verval van het recht daarvan binnen veertien dagen na verzending schriftelijk kenbaar te maken aan B&, zulks onder vermelding van de gronden waarop de betwisting berust.
14. Indien na verloop van de betalingstermijn van een factuur het volledige factuurbedrag niet is ontvangen dan heeft B& het recht alle werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever op te schorten tot het moment waarop volledige betaling zal zijn ontvangen. Van het opschorten van de werkzaamheden zal B& de opdrachtgever op de hoogte stellen. B& is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de opschorting van de werkzaamheden.
15. Vanaf het moment van verloop van de betalingstermijn is de opdrachtgever in verzuim en is de wettelijke rente verschuldigd. Vanaf dat moment is € 10,- aanmaningskosten verschuldigd en kan B& tevens incassomaatregelen treffen waarbij de opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten is verschuldigd ter hoogte van 15% over het verschuldigde bedrag.

Aansprakelijkheid
16. Voor de beroepsaansprakelijkheid van B& is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
17. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval wordt uitgekeerd door de betreffende beroepsaansprakelijkheidsverzekering, te vermeerderen met het eigen risico met betrekking tot deze verzekering.
18. B& is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van door haar ingeschakelde derden. B& heeft toestemming van de opdrachtgever om bij inschakeling van derden een beperking van aansprakelijkheid te aanvaarden. Personen werkzaam bij B&, zijn niet persoonlijk aansprakelijk.

Toepasselijk recht
19. Op alle opdrachten is Nederlands recht van toepassing.
Geschillen
20. B& heeft een klachtenregeling. Deze is te vinden op de website.
21. Indien de opdrachtgever een klacht heeft omtrent B& of een nog niet (geheel) betaalde declaratie van B&, dan kan de opdrachtgever de klacht voorleggen.
22. Indien voorgaande regeling niet tot een oplossing leidt, dan kan de klacht worden voorgelegd aan bevoegde Nederlandse rechter.

Archivering

23. Na sluiting van het dossier met betrekking tot een bepaalde opdracht zal dit dossier gedurende 10 jaar worden bewaard in het archief van de advocaat.
24. Gedurende deze periode kunnen stukken worden opgevraagd uit het dossier door de opdrachtgever. Hierbij dient de opdrachtgever er rekening mee te houden dat stukken uit een gearchiveerd dossier niet terstond beschikbaar zijn. Het opvragen van stukken uit een gearchiveerd dossier dient derhalve tijdig te geschieden.
25. Na verloop van 10 jaar vanaf het moment van sluiten van het dossier zal het dossier worden vernietigd. Eventuele zich nog in het dossier bevindende originele documenten van de opdrachtgever worden alsdan eveneens vernietigd tenzij deze voor het verstrijken van de termijn van 10 jaar zijn opgevraagd bij B&.